Ээлтэй санхүүжилт

Монгол улсын анхны зээлийн шимтгэлгүй банк бус санхүүгийн байгууллага

Зээлийн ерөнхий нөхцөл
Итгэлцэл ерөнхий нөхцөл

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд

ТУЗ-н гишүүд               

              Үүрэг           

Б. Далхаажав

  ТУЗ-н дарга

Б. Чинбодь

  ТУЗ-н хараат  гишүүн

Г. Мөнхболд

 ТУЗ-н хараат бус гишүүн