builderall

Ээлтэй санхүүжилт

Бүтээлч магна ББСБ

Монгол улсын анхны зээлийн шимтгэлгүй банк бус санхүүгийн байгууллага

 Зээлийн ерөнхий нөхцөл

 Зээлийн хугацаа: 1-30 сар

 Зээлийн хүү: 2.3% - 2.8% 

   Байнгын зээлдэгчийн хүү: 2,5%    (хүү шат
          дараалан буурна)

   Анхны зээлдэгчийн хүү: 2,8%

  Зээлийн хэмжээ: 50 000₮ - 20 000 000₮ 

   Шимтгэлгүй:0₮

   Зээл судлах явцад зардал: 0₮

Итгэлцэл ерөнхий нөхцөл

   Хүү: 16.8% - 19.2% /жилийн/

   Итгэлцэлийн хэмжээ: 500 000 төгрөг ба түүнээс  дээш

Бүтээлч магна ББСБ

Компанийн ТУЗ-н гишүүд