Ээлтэй санхүүжилт

Монгол улсын анхны зээлийн шимтгэлгүй банк бус санхүүгийн байгууллага

Итгэлцэл ерөнхий нөхцөл

Итгэлцэл

"Итгэлцлийн үйлчилгээ" гэж итгэл хүлээлгэгчийн актив /бэлэн мөнгө, зээл, бусад актив/-ыг үнэгүйдлээс хамгаалж, ашиг олж өгөх зорилгоор тэдгээртэй харилцан тохиролцсон гэрээний үндсэн дээр итгэл хүлээгчээс нэр бүхий активыг түр хугацаанд хянах, ашиглах, захиран зарцуулах үйл ажиллагааг хэлнэ. 2022 оны 3-р улирлын байдлаар нийт 522 банк бус санхүүгийн байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас 61 нь итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй бөгөөд энэ үйлчилгээний хүрээнд 141.5 тэрбум төгрөгийн санхүүгийн эх үүсвэр татан төвлөрүүлсэн байна.

Итгэлцэл

Хуримтлалын гэрээний доод үлдэгдэл: 500,000 төгрөг

Иргэд болон ААН-үүдэд зориулсан хугацаатай хуримтлал үүсгэх боломжийг санал болгож байна.

Хуримтлал

Хуримтлал

Магна Апп​

Цахим зээл- Цагаа хэмнэ !