Ээлтэй санхүүжилт

Монгол улсын анхны зээлийн шимтгэлгүй банк бус санхүүгийн байгууллага

Зээлийн ерөнхий нөхцөл
Итгэлцэл ерөнхий нөхцөл

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ БОДЛОГО

  • Мэдээллийн нууцлалыг хамгаалах: Нууц мэдээллийг зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, задруулах, өөрчлөхөөс хамгаална.

  • Мэдээллийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах: Мэдээллийн хөрөнгийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдал, найдвартай байдлыг амьдралынхаа туршид хадгалах.

  • Мэдээллийн хүртээмжтэй байдлыг хангах: Эрх бүхий ажилтнуудын мэдээлэл, мэдээллийн системд цаг тухайд нь, тасралтгүй нэвтрэх боломжийг хангана.

  • Эрсдэлийг удирдах: Болзошгүй аюул, эмзэг байдлаас хамгаалахын тулд мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийг тодорхойлох, үнэлэх, удирдах.

  • Нийцлийг хангах: Мэдээллийн аюулгүй байдал, хүний хувийн нууцтай холбоотой холбогдох хууль эрх зүй, зохицуулалтын болон гэрээний бүх үүргийг дагаж мөрдөх.

  • Аюулгүй байдлын соёлыг төлөвшүүлэх: Ажилчид болон оролцогч талуудын дунд мэдээллийн аюулгүй байдлын соёлыг төлөвшүүлэхийн тулд мэдлэг, боловсрол, сургалтыг дэмжинэ.

Магна Апп​

Цахим зээл- Цагаа хэмнэ !