Та санхүүгээ төлөвлөхдөө зардалгүй, шимтгэлгүй зээл авч хэвшээрэй.

🌿Та санхүүгээ төлөвлөхдөө зардалгүй, шимтгэлгүй зээл авч хэвшээрэй.
🌱Шимтгэлд, зардалд төлөх мөнгөө өөртөө гэр бүлдээ зарцуулцгаая.
Шимтгэл:0
🌲Гэр хорооллын өрхийн зээл. Хүү:2.3%-2.8%.
📘Цалингийн зээл: 2.3%-2.8%